L’AGA DAL TAJAMENT

IL GNO PAÎS (1946)

‘I sei dopo tanc’ ans

tornât al gnò paîs.

Ma i muàrz ‘a son lontàns

e plùi lontàns i vîs.

Una volta ancia i clàs

‘a vevin vous, par me.

Cumò il gnò cûr si pàs

di ce che plùi nol è.

Lasù tal cimiteri

me mari ‘a duàr in pâs.

Ce che una volta ‘i eri

cun jéi sot tiera al tâs.

Dut passa, ancia i recuàrz

no son plùi che istès.

L’erba parsora i muàrz

simpri compàgn ‘a crèsc’.

***

LAS SCARPAS (1973)

Cui lu ten, dopo tant

che las spietava, cui

ai las giavia dai pîs

par puartâlu tal jet?

Il scriciâ che si sint

pas daûr pas pas stradas

tra suèla e pièl, al dîs

a la nèif, a la int,

che so pari par lui

propri las à compradas

chesta volta, nol met

plui chês dal fradi grant.

***

IL BECIÂR (1974)

Nona da vacia plena ‘a dis: “Mi pâr,

a osservâla cemût ch’ai ven la panza,

ch’ai nasci chesta volta una vigela.

Par mantigni la razza nol è il câs

di vendila. Nus cressarà su biela

como so mari, ‘a nus darà tant lat”.

“E s’al nasc’ un vigèl?”. Jù pal seglâr

si sint l’âga colâ. Jèi no mi ciala,

levant un plat daûr chel altri ‘a tâs.

“Rispuindimi”. “Spietìn quant che l’à fat”.

Como se lu jodès zà vîf ta stala

tai gnei voi si cunsuma il timp ch’ai vanza

prima che al vegni a ciòlilu il beciâr.

***

IL ROSSÌT (1975)

Tornâ indaûr

tu vorès, ma no,

no tu âs dit

di no saltâ fûr

da cîsa, al rossìt.

Lassât pojâ tu l’âs

su l’archèt. E ancimò

tu ‘i sints bati il cûr

dentri das mans

ch’aj strenzin il cuèl

fin che al tâs.

In tai vôi di chel

rossìt al entrava dut

il mâl dal mont. Scjafojât

cun lui tu âs ancja il frut

che a Cesclans

tu eras un invièr, sul prât.

***

TAL CUR DA CIARGNA (1976)

Propri culì, stentât

a alzâsci su di mûr

in mûr framièc’ un grîs

di cret e un vert di prât

cun malta e cun clap dûr

tal cûr da Ciargna, chest

como ch’al è, plui pôr

ancia, como ch’al era,

chi al sarès il paîs

ch’i varès scièlt par me

se ‘a mi vès il Signôr

scièlgi lassât il puêst

dulà nasci. Jò ‘i dîs

che nol è pièis né miôr

di tanc’, ma nol samèa

a nissun su la tiera;

e in ta so aria neta

‘i ài respirât l’idèa

dal mont cemût ch’al è

in ben e in mâl, di dut

quant, in tal timp che vîs

infìn al pêl mujârt

‘i sin, al prova un frut

e al vâl pa vita intera:

fam, scuêla,zûc, odôr

di brusât da polenta

spandût ta prima sera,

veâ pa vacia, muàrt

ch’a passa lant atòr

simpri e no à creanza,

Pasca e Nedâl ch’al spieta

cul viestît gnûf ch’al screa;

di dut ce ch’al inventa

tai sièi pinsîrs e al cûs

cul fîl da so speranza

ch’a va a travèrs i dîs

e la gnoz senza lûs,

par mètilu da part

dopo ogni an ch’al mûr

como il bocòn ch’al vanza:

siûm, realtât, recuàrt.

***

L’AGA DEL TAJAMENT – EDIZIONI AQUILEIA, TOLMEZZO 1976